Vnitřní oznamovací systém

Informace pro oznamovatele možného protiprávního jednání

podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

 

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, v platném znění (dále jen „Zákon“) umožňuje Zemědělské družstvo RADELO, č.p. 24, 377 01 Velký Ratmírov, IČO: 00110264 podat oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému družstva.

 

Družstvo přijímá v souladu se Zákonem oznámení, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, k němuž u družstva došlo nebo má dojít, od oznamovatele, který byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 2 odst. 3 Zákona (resp. se o ní ucházel), nebo který byl nebo je v kontaktu s družstvem v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti, a které:

a) má znaky trestného činu,

b) má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,

c) porušuje Zákon, nebo

d) porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech vyjmenovaných v Zákoně.

 

Za příslušnou osobu pro přijímání oznámení dle Zákona byl určen pan Ivan Přech.

 

Oznámení lze učinit jak písemně, tak ústně:

1. elektronicky na speciální e-mailovou adresu pro přijímání oznámení oznameni.zdradelo@outlook.cz (dále jen „emailová adresa“), do e-mailu má přístup pouze příslušná osoba. Tato zabezpečená internetová komunikační platforma byla zřízena zaměstnavatelem

2. ústně, a to po domluvě s příslušnou osobou na pracovišti, v kanceláři příslušné osoby

3. písemně lze podat oznámení na adresu Zemědělské družstvo RADELO, č.p. 24, 377 01 Velký Ratmírov. 

Oznámení musí být podáno v řádně zalepené obálce opatřené nápisem "NEOTVÍRAT - OZNÁMENÍ - K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“. Při nesplnění této podmínky nelze zcela garantovat utajení totožnosti oznamovatele nebo důvěrnost sdělovaných informací.

4. oznámení je možné také podat externímu řešiteli, Ministerstvu spravedlnosti ČR, a to písemně: Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská 16, Praha 2 PSČ 128 10 nebo v oznamovacím systému Ministerstva spravedlnosti oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/ nebo na e-mail: oznamovatel@mps.justice.cz nebo telefonicky 00420 221 997 840

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Povinná osoba-zaměstnavatel využívá svého práva a vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt-zaměstnavatele nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle ustanovení §2 odst.3 písm. a),b),h) nebo i).


Směrnice o vnitřním oznamovacím systému.docx (28873)